Persbericht gaswinning Kooiweg

Geplaatst op: 30-01-2018

Wolvega, 30 januari 2018                                                                              Persbericht

Aanvraag omgevingsvergunning gaswinning Rottum door ministerie in behandeling genomen

Vermilion Energy Netherlands B.V. wil gas winnen op een nieuwe locatie in de gemeente Weststellingwerf. Deze locatie met de naam Rottum, ligt aan de noordkant van het perceel Kooiweg 22 te Nijeholtwolde. Vanaf deze locatie wil Vermilion in de komende jaren boren naar drie gasvelden onder drie gemeenten: De Fryske Marren, Heerenveen en Weststellingwerf.
Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vorige week heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de aanvraag omgevingsvergunning van Vermilion in behandeling genomen.

Wat houdt de aanvraag omgevingsvergunning in?
De omgevingsvergunning richt zich op de aanleg van de productielocatie met alles wat nodig is voor proefboringen, het winnen van gas en de aanleg van gasleidingen.

Winningsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit
In juni 2017 heeft Vermilion voor de locatie Rottum een winningsplan ingediend bij het ministerie. In een winningsplan staan de ondergrondse aspecten van gaswinning beschreven, onder meer hoe het bedrijf gas wil winnen en wat de invloed daarvan op de bodem is.
Vorige week heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt dat voor de voorgenomen gaswinning geen milieueffectrapport (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld. Deze publicatie heeft op 24 januari 2018 in de Staatscourant en in de Stellingwerf gestaan.

Past gaswinning binnen het bestemmingsplan?
Het winnen van gas op deze locatie past niet in het bestemmingsplan Buitengebied 2014. Momenteel hebben de gronden een agrarische bestemming. Om af te kunnen wijken van de bestemming is een raadsbesluit (een zgn. verklaring van geen bedenkingen) nodig.

Wat vindt de gemeente Weststellingwerf van de plannen?
De gemeente Weststellingwerf moet de plannen nog beoordelen. Het ministerie vraagt de gemeente eerst om advies over de omgevingsvergunning en het winningsplan.

Wanneer kunnen inwoners reageren?
Op dit moment kunnen inwoners nog niet reageren. Eerst worden instanties waaronder de gemeente om advies gevraagd. Op een later moment hebben inwoners verschillende mogelijkheden om te reageren:

  • inwoners kunnen inspreken in de voorbereiding op de raadsvergadering over de verklaring van geen bedenkingen. Dit kan tijdens de commissievergadering, het inloopspreekuur en tijdens de raadsvergadering zelf. Wanneer dit vraagstuk in de raad wordt behandeld, is nog niet bekend.
  • Het ministerie verwerkt de adviezen en de eventuele verklaring van geen bedenkingen in een ontwerp-besluit omgevingsvergunning en een ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan. Beide documenten legt het ministerie vervolgens tegelijk ter inzage. Het m.e.r.-besluit wordt hier ook in opgenomen. Iedereen kan daartegen een zienswijze indienen. Wanneer een ontwerp-besluit door het ministerie ter inzage wordt gelegd, is nu nog niet bekend.
  • Wanneer de ontwerp-stukken ter inzage worden gelegd, organiseert het ministerie een openbare informatiebijeenkomst.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de nieuwe gaswinlocatie Rottum en de stappen die gezet moeten worden om gaswinning daar mogelijk te maken, vindt u op weststellingwerf.nl.


Tekst: Gemeente Weststellingwerf
Fotos: Internet