Kerk Oldeholtwolde

 

DeKerk Oldeholtwoldeze kerk is gebouwd in 1875 nadat de combinatie met Oldeholtpade en Nijeholtpade als kerkelijke samenwerking was beëindigd. Oldeholtwolde had meer dan 150 jaar geen eigen kerk gehad. In de middeleeuwen had Oldeholtwode wel een kerk. Deze stond op een andere plaats, namelijk aan de Weerdkijk in Oldeholtwolde recht tegenover de alom bekende herberg “De Ooievaar”. Dat was toen het centrum van Oldeholtwolde. De kerk aldaar is in 1700 bij een zware noordwester storm zodanig beschadigd dat herstel niet wenselijk werd geacht. Het kerkje is toen afgebroken. 
De kerk van Ter Idzard fungeerde toen als kerk voor Oldeholtwolde. In 1875 werd het gemis van een kerk in Oldeholtwolde duidelijker. De reden was, dat er in de turfmakerij nog al wat gezinnen van elders zich vestigden en de ontbinding met de twee genoemde dorpen bespoedigde deze bouw.

Daar Oldeholtwolde in 1875 al een school rijk was, op dezelfde plaats als nu, werd het ook wenselijk geacht de kerk daar ook te bouwen met een pastorie. Van M. van Heloma werd 37 are grond gekocht voor fl. 1.184,06. 
Op 15 mei 1875 vond de aanbesteding plaats. De bouwkosten bedroegen fl. 14.237,04. De laagste inschrijver was F.D. Gaastra uit Britswerd. De bouwkosten waren tweederde deel voor Oldeholtwolde, éénderde voor Ter Idzard. 
Ook werd van Van Heloma 23 are grond gekocht voor fl. 737,-- waarop de pastorie werd gebouwd.

De kerk is wat de bouw betreft gelijk aan die van Cornjum. De grote kerkruimte werd vanaf 26 oktober 1898 verkleind en wel om twee redenen: het aantal kerkgangers verminderde doordat de veenderijen, turf maken ten einde liep en daardoor de mensen vertrokken, en ten tweede om de hinderlijke weerklank tijdens de preek weg te nemen. In 1904 werd het huidige orgel geïnstalleerd en ingewijd door de toenmalige predikant Ds. Van Loenen. Daarvoor had de kerkenraad een voorzanger.

De kerk is nu voorzien van een uurwerk en een electronische geluidsinstallatie. Met de bouw van de toren is de nieuwe klokkenstoel die gebouwd was in 1872 op het oude kerkhof van “De Ooievaar”, afgebroken. En is het houtwerk gebruikt in de huidige toren. Na 125 jaar bleek in 2001 dat dit houtwerk door de tand des tijd dusdanig was aangetast dat het onverantwoord was de klok te luiden. Ook was de kerk nodig aan onderhoud toe. Er is een nieuw dak geplaatst en ook is de toren gerestaureerd. Aan de voorkant van de toren is met de bouw in 1875 een gedenkplaat aangebracht waarop de namen van de toenmalige kerkvoogden J. Sickenga, J van Heloma en A.H. Scheenstra zijn vermeld. Ook staan daarop de namen van de bouwer van de kerk, Gaastra uit Britswerd , en van de toezichthouder op de bouw, F. Brouwer uit Cornjum.

De kerk is beeldbepalend voor Oldeholtwolde en omgeving. En in deze huidige toestand kan ze nog weer jaren mee.

Y. Duursma